नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

महानिर्देशकको संदेश

झलक राम अधिकारी
महानिर्देशक
...

सूचना अधिकारी

शंकर प्रसाद पौडेल
सि.डि.के.
फोन नं। ०१–५५५११६१ ईक्स. २०१
मोबाइ नं. ९८४१५८३७४३
ईमेल:
Shankar_prasad_paudel@yahoo.com
 ...

प्रशासन, योजना तथा प्रवद्र्धन शाखा

प्रशासन, योजना तथा प्रवद्र्धन शाखाको कार्यविवरण 
 • विभागका कर्मचारीहरुको अभिलेख अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • कर्मचारी दरवन्दी श्रृजना गर्नको लागि आवश्यक प्रारम्भिक कार्य पुरा गरी महानिर्देशक समक्ष पेश गर्ने ।
 • कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र विभागीय कारवाहीका निमित्त पेश गर्ने ।
 • तालिम तथा छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • कर्मचारीको हाजिरी विदा सम्बन्धी कार्य गर्र्नेे ।
 • विभागको भौतिक साधनहरुको स्याहार, सम्भार, मर्मत तथा संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने।
 • आर्थिक प्रशासन एवं जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु गर्नेे ।
 • विभागको योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने, स्वीकृत योजना तथा   कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।
 • विभाग र अन्तर्गतका निकायबाट भए गरेका योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्ने गराउने ।
 • विभागबाट संचालन गरिने आयोजनाहरुको प्रस्ताव तयार गर्ने,
 • मातहतका कर्मचारीको कामको सुपरीवेक्षण गर्ने र आवश्यकता अनुसार सल्लाह, सुझाव एवं निर्देशन दिने ।
 • प्राकृतिक श्रोत संरक्षणमा देखिएका समस्याहरुको पहिचान गरी वातावरण संरक्षण एवं व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी वनाउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • वातावरण संरक्षण कोषबाट गरिने वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी कार्य गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • वातावरण संरक्षण तथा प्रवद्र्धन एवं व्यवस्थापनको लागि वातावरणीय शासन (Environmental Governance) को अवधारणा अनुरुप प्राकिृतिक श्रोत एवं साधनको बुद्धिमतापूर्ण प्रयोग गरी दिगो विकास हासिल गर्न आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी कार्य गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
 • वातावरण संरक्षणका लागि नेपाल सरकार तथा अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसंगको सहयोगमा वातावरण संरक्षण कोष विकास एवं विस्तार गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्ने ।
 • वातावरण संरक्षण कोषमा संचित रकमको वातावरण संरक्षणका विविध क्षेत्रहरुमा व्यापक सदुपयोग गर्न आवश्यक कार्य योजना निर्माण गर्ने एवं कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • स्थानीय निकायहरुसंगको सहभागितामा स्थानीय वातावरण संरक्षणका लागि आवश्यक प्राविधिक, आर्थिक तथा नीतिगत सहयोग उपलब्ध गराउन अवश्यक कार्य गर्ने ।
 • वातावरण क्षेत्रमा देखा परेका वा पर्ने समस्याहरु सर्वसाधारणमा पु¥याउने र वातावरणीय संरक्षण तथा प्रबद्र्धनका लागि जनचेतना जगाउन आवश्यक कार्यक्रमको तर्जुमा सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • वातावरणीय सूचना प्रवाहका लागि आम संचार माध्यमहरुको उपयोग गरी प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक कार्यहरु गर्ने ।
 • वातावरण संरक्षणका लागि व्यापक जनसहभागिता जुटाउने तथा  Green Consumerism  लाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक कार्य गर्ने ।
porno gif porno resimleri Seks Resimleri- Am Resimleri- Meme Resimleri- Turbanli Resimleri Adult Resimleri- pornofilme- cep telefonu virus temizleme- telefonda virus oldugu nasil anlasilir- telefona virus nasil bulasir- telefonuma bulasan virusleri nasil temizlerim- telefon virus temizleme programi- telefonu fabrika ayarlarina dondurme-