नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

बबरमहल, काठमाडौ

भुक्तानिका लागि प्राप्त बिलहारुको सर्वजनिकरण