Recent Notice


Document Archieve
S.N. Title Detail View Download
1 सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको बारे Detail view Download
2 2. Invitation for Sealed Quotation Detail view Download
3 1. Invitation for Sealed Quotation Detail view Download
4 मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना Detail view Download
5 आ. ब. २०७८/७९ मा वातावरण विभागबाट विधालय केन्द्रित वातावरण संरक्षण कार्यक्रमका लागि छनोट भएका विधालयहरु Detail view Download
6 आ. ब. २०७८/७९ मा “विद्यालय केन्द्रित वातावरण संरक्षण कार्यक्रमको सुचना Detail view Download
7 Journal of Environment Sciences (JoEnvSc) Volume-VIII, (2022) को लागि अनुसन्धनात्मक लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना Detail view Download
8 जर्नल अफ इन्भाइरोनमेन्ट साइन्स Vol -VIII (2022) को लागि विषयगत क्षेत्र Detail view Download
9 authors guidelines for journal of environment sciences Vol VIII (2022) Detail view Download
10 Sealed Quotation for Improvement, Repair and Renovation Works of Office' Building and Premises Detail view Download
11 Sealed Quotation for The Supply and transport of T-Shirt, Cap, Tracksuit. Detail view Download
12 शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूभना Detail view Download
13 विज्ञप्त्ति Detail view Download
14 Notice Detail view Download
15 Re-Invitation for Bids Detail view Download
16 Notice! Notice! Notice! Detail view Download
17 शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना Detail view Download
18 वायु प्रदुषण सम्बन्धी वातावरण विभागको प्रेस विज्ञप्ती Detail view Download
19 विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रममा छनौट भएका विद्यालयहरुको विवरण सम्बन्धी सूचना Detail view Download
20 Refrigerant Gas Analyzer को शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना Detail view Download
21 5 Digit Analytical Balance को शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना Detail view Download
22 ईन्टरनेट सेवाका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना Detail view Download
23 भवन तथा ट्रस निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना Detail view Download
24 अनुशन्धनात्मक लेख र रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना २०७७ Detail view Download
25 शोध प्रस्ताव उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना २०७७ Detail view Download
26 विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम प्रस्ताव आवहान गरिएको बारे सूचना २०७७ Detail view Download
27 आ.व. २०७७/०७८ को सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना Detail view Download
28 अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा Detail view Download
29 अध्ययन शोध सहायता सम्झौता पत्र Detail view Download
30 स्नाकोतर तहमा वातावरण विषय अध्ययनरत १६ जना विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन शोध सहायता कार्यक्रम का लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरु तथा ५ जना वैकल्पिक उम्मेदवारहरुको सूचि Detail view Download
31 वातावरणीय सरसफाई, सचेतना जागरणका लागी खेलाडी, कलाकार तथा स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना Detail view Download
32 Composting, Vermi-Composting को प्रयोग गरी घरायसी फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना Detail view Download
33 वातावरण संरक्षण पुरस्कारका लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना Detail view Download
34 प्लाष्टिकजन्य प्याकेजिङ सामग्रीहरुको पुनप्रयोग सम्बन्धी अध्ययनमा संस्थान छनौट भएको विवरण Detail view Download
35 एक प्रदेशको वातावरणीय अवस्थाको अध्ययन सम्बन्धी संस्थान छनौट भएको विवरण Detail view Download
36 जोखिमपूर्ण फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी EOI मा संस्था छनौट भएको विवरणको सूचना Detail view Download
37 भौगोलिक सूचना प्रणली(GIS Based Industrial Information System) को EOI सम्बन्धी सूचना Detail view Download
38 विभिन्न श्रोतबाट निष्कासन हुने फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी संरचना स्थापना एवं संचालन सम्बन्धी Detail view Download
39 काठमाडौं उपत्यकाका सूकुमबासी क्षेत्रका अध्ययन सम्बन्धी छनौट भएको फर्महरुको विवरण Detail view Download
40 Load Based Standards सम्बन्धी अध्ययनका लागि छनौट भएका संस्थाहरुको विवरण Detail view Download
41 वायु प्रदुषण सम्बन्धी नमूना संकलन तथा विश्लेषण सम्बन्धी अध्ययनका लागि छनौट भएका संस्थाहरुको विवरण Detail view Download
42 वातावरण मैत्री प्रविधिको प्रोत्साहन गर्ने खालका नविन सोचका कार्यक्रमहरुको अध्ययन सम्बन्धी अनुसुची Detail view Download
43 वातावरण मैत्री प्रविधिको प्रोत्साहन गर्ने खालका नविन सोचका कार्यक्रमहरुको अध्ययन सम्बन्धी सूचना Detail view Download
44 वातावरणीय सरसफाई सचेतना जागरणका लागि खेलाडी, कलाकार तथा स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना Detail view Download
45 विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम सम्झौता पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Detail view Download
46 शोध प्रश्ताव उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना Detail view Download
47 विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम छनौट भएका विद्यालयहरुको विवरण Detail view Download
48 लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना Detail view Download
49 विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम प्रस्ताव आवहान गरिएको बारे सूचना Detail view Download
50 विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम प्रस्ताव आवहान गरिएको बारे सूचना Detail view Download
51 सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना Detail view Download
52 सुधारिएको चुलो खरिद सम्बन्धी सूचना Detail view Download
53 Microwave Digester & Sonicator खरिद सम्बन्धि सूचना Detail view Download
54 Notice for the greenery promotion and beautification works at manohara to suryabinayak road Detail view Download
55 विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रममा छनौट भएका विद्यालयहरु सम्बन्धी सूचना Detail view Download
56 Portable AQMS उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना Detail view Download
57 Data display उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना Detail view Download
58 Microwave Digester & Sonicator खरिद सम्बन्धि सूचना Detail view Download
59 कार्यालय स्थानान्तरण सम्बन्धी सूचना Detail view Download
60 The Plantation And beautification Works at Manohara to Suryabinayak road Detail view Download
61 वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरुका लागि सामान खरिद सम्बन्धि सूचना Detail view Download
62 झोला, टोपी, टिसर्ट सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना Detail view Download
नमराज घिमिरे

नमराज घिमिरे

(महानिर्देशक)
रामकिसुन गिरी

रामकिसुन गिरी

(उप-महानिर्देशक)
शंकर प्रसाद पौडेल

शंकर प्रसाद पौडेल

(प्रवक्ता)
सरोजा अधिकारी

सरोजा अधिकारी

(सुचना अधिकारी)