नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

बबरमहल, काठमाडौ

बोलपत्र सूचना

Attached Documents
Title Size Type View Download
इन्टरनेट सेवा जडानका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूनचना 172.96KB application/pdf View Download
सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना (पिक्प) 352.89KB application/pdf View Download
सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना (Electric) 351.96KB application/pdf View Download
विद्युतीय सामग्री खरिद सम्बन्धी सूचना 285.91KB application/pdf View Download
मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खरिद सम्बन्धि सूचना 271.57KB application/pdf View Download
गाडिको धुवाँ जाँच गर्ने मेसिन खरिद सम्बन्धि सूचना 354.20KB application/pdf View Download
The supply, installation and demonstartion operation of air quality monitoring system (pm equipment only) 140.96KB application/pdf View Download
The supply, installation and demonstration operation of data management and housing of air quality monitoring system 123.64KB application/pdf View Download
The supply, installation and demonstration operation of digital data display board for air quality monitoring system 112.48KB application/pdf View Download
The supply, installation and demonstration operation of real time portable particulate pollution monitoring system. 428.84KB application/pdf View Download
The supply Transportation of dustbin, sable, jhadu, mask, glove 352.43KB application/pdf View Download