बोलपत्र सूचना


Document Archieve
S.N. Title View Download
1 गाडिको धुवाँ जाँच गर्ने मेसिन खरिद सम्बन्धि सूचना View Download
2 मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खरिद सम्बन्धि सूचना View Download
3 विद्युतीय सामग्री खरिद सम्बन्धी सूचना View Download
4 सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना (Electric) View Download
5 सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना (पिक्प) View Download