• नेपाल सरकार
  • |
  • Goverment of nepal

नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वातावरण विभाग
बबरमहल, काठमाडौ

समाचार

सुधारिएको चुलो खरिद सम्बन्धी सूचना

Microwave Digester & Sonicator खरिद सम्बन्धि सूचना

Notice for the greenery promotion and beautification works at manohara to suryabinayak road

विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रममा छनौट भएका विद्यालयहरु सम्बन्धी सूचना

Portable AQMS उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना

Data display उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना

Microwave Digester & Sonicator खरिद सम्बन्धि सूचना

कार्यालय स्थानान्तरण सम्बन्धी सूचना

The Plantation And beautification Works at Manohara to Suryabinayak road

वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरुका लागि सामान खरिद सम्बन्धि सूचना