नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

बोलपत्र सूचना

२६ पुस
२०८०

ट्रष्ट निर्माण, भवन तथा शौचालय मर्मत सम्बन्धी शिलबन्धी दरभाउपत्र खरिद आह्वान !

डाउलोड
०२ पुस
२०८०

Air Sampler खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान !!

डाउलोड
१५ मंसिर
२०८०

वायु गुणस्तर मापन केन्द्र खरिद तथा संचालन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान !!

डाउलोड
१२ असोज
२०८०

Noise Monitoring System र Spare Parts and Display Board सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान!

डाउलोड
०९ जेठ
२०८०

शिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद सम्बन्धी आह्वान !!

डाउलोड
२२ चैत
२०७९

शिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद सम्बन्धी सूचना ।

डाउलोड
२५ फागुन
२०७९

Re-Invitation for Bids for the Annual Maintenance Contract (१७ Air AQMS including ICIMODE handover stations)

डाउलोड
२३ फागुन
२०७९

वायु प्रदुषण मापन केन्द्रहरुमा घेराबार, PPC लगायत भौतिक निर्माण सम्बन्धी पुनः बोलपत्र खरिद आह्वान !

डाउलोड
१२ माघ
२०७९

वायु प्रदुषण मापन केन्द्रहरुमा घेराबार, PPC लगायत भौतिक निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र खरिद आह्वान !

डाउलोड
२६ पुस
२०७९

Environmental Data Analysis प्रयोगशालाका लागि High Performance Computers and Laptops खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान !

डाउलोड
२६ पुस
२०७९

ध्वनी मापन केन्द्र स्थापना का लागि बोलपत्र खरिद सम्बन्धी आह्वान !

डाउलोड
२७ मंसिर
२०७९

शिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद सम्बन्धी सूचना !

डाउलोड
१९ माघ
२०७८

The supply, installation and demonstration operation of Mercury Cell and Gold Cartridge column for the collection of mercury in dry air.

डाउलोड
१९ माघ
२०७८

Construction of Construction of Infrastructure of Air Quality Monitoring Station

डाउलोड
२८ पुस
२०७८

The supply, installation and demonstration operation of selective electrode (Cyanide, Chloride, Fluoride, Ammonical Nitrogen, Nitrate, Sulfide) with potentiometer

डाउलोड
२८ पुस
२०७८

The supply, installation and demonstration operation of BOD Incubator, COD meter for environment laboratory

डाउलोड
२८ पुस
२०७८

The supply, installation and demonstration operation of selective electrode (Cyanide, Chloride, Fluoride, Ammonical Nitrogen, Nitrate, Sulfide) with potentiometer

डाउलोड
१५ पुस
२०७८

The Supply, Delivery, Installation and Operation of Mercury Cell & Gold Cartridge Column.

डाउलोड
१५ पुस
२०७८

The Supply, Installation and operation of Pesticide Library

डाउलोड
०९ पुस
२०७८

ईन्टरनेट सरभिसका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

डाउलोड
०५ जेठ
२०७८

Improvement, Repair and Renovation Works of Office&#०३९; Building and Premises

डाउलोड