नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

काठमाण्डौ उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ अन्तर्गत बनेको कार्यान्वयन समितिको मिति २०८०/०१/१७ मा समितिका अध्यक्ष वन तथा वातावरण मन्त्रालयका श्रीमान सचिव ज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकका निर्णयहरु