• नेपाल सरकार
  • |
  • Goverment of nepal

नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वातावरण विभाग
शहिदशुक्र मार्ग, कुपण्डोल, ललितपुर

सम्पर्क


वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वातावरण विभाग
शहिदशुक्र मार्ग, कुपण्डोल, ललितपुर
कार्यालयको सम्पर्क नम्बर
०१–५५५३६९०, ५५२६३१९, ५५२६४३८,
५५५११६१, ५५२७८०५
फ्याक्स नम्बर ०१–५५५११४९
ईमेल ठेगाना info@doenv.gov.np
बेव साईट www.doenv.gov.np