सम्पर्क

वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वातावरण विभाग
बवरमहल, काठमाडौं
कार्यालयको सम्पर्क नम्बर
०१-४२२०४९७ , ४२२०८३७
फ्याक्स नम्बर 
ईमेल ठेगाना info@doenv.gov.np
बेव साईट www.doenv.gov.np

प्रदुषण मापन साईट www.pollution.gov.np