• नेपाल सरकार
  • |
  • Goverment of nepal

नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वातावरण विभाग
बबरमहल, काठमाडौ

निर्देशक (रा.प.द्वि., प्र.,सा.प्र .)


-----------