निर्देशक (सि.डि.के.,रा.प.द्वि., इन्जि. केमिष्ट्री)