नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

बबरमहल, काठमाडौ

S.N File Name Size Type File Download
1 पन्ध्रौ योजना (आ. व. २०७६/७७ - २०८०/८१) 5.36MB application/pdf पन्ध्रौ योजना -55528.pdf Click Here
2 सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली, २०७६ 20.11MB application/pdf सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली, २०७६-28622.pdf Click Here
3 अस्पतालवाट निष्काशन हुने फोहोर पानीको मापदण्ड र परिक्षण गर्नको लागि नमूना संकलनको विधि 789.91KB application/pdf अस्पतालवाट निष्काशन हुने फोहोर पानीको मापदण्ड सम्वन्धी-76562.pdf Click Here
4 रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ 16.99MB application/pdf रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन-62764.pdf Click Here
5 वन ऐन, २०७६ 416.31KB application/pdf वन-ऐन-२०७६-56524.pdf Click Here
6 राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ 382.19KB application/pdf राष्ट्रिय वन नीति, २०७५-52086.pdf Click Here
7 National Climate Change Policy, 2076 (2019) 18.41MB application/pdf National Climate Change Policy 2019-80276.pdf Click Here
8 राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ 2.11MB application/pdf राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६-37837.pdf Click Here
9 राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ 9.36MB application/pdf राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ -52591.pdf Click Here
10 नेपालको स‌ंविधान 3.96MB application/pdf नेपालको-संविधान-72560.pdf Click Here
11 वातावरण-संरक्षण-नियमावली-२०७७ 59.55MB application/pdf Env_Regulation_rajpatra_1592360474-61778.pdf Click Here
12 वातावरण-संरक्षण-ऐन-२०७६ 1.03MB application/pdf वातावरण-संरक्षण-ऐन-२०७६-24663.pdf Click Here
13 वातावरणीय तथा सरसफाई सचेतना जागरणका लागि खेलाडी कलाकार तथा स्वयमसेवक समन्वय,, परिचालन तथा अनुगमन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६ 2.00B application/pdf Sarsafae awerness program action plan 01 .pdf-25565.txt Click Here
14 विद्यालय केन्द्रित वातावरण संरक्षण कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ 1.24MB application/pdf School Program action plan 2076-34211.pdf Click Here
15 Open Burning Notice 119.95KB application/pdf Open Burning Notice-51327.pdf Click Here
16 वातावरण संरक्षण पहिलो संशोधन ऐन, २०७५ 1.26MB application/pdf वातावरण संरक्षण पहिलो संशोधन ऐन, २०७५-20818.pdf Click Here
17 New Collection of Environment Standards 16.25MB application/pdf New Collection of Environment Standards (2)-55757.pdf Click Here
S.N File Name Size Type File Download
1 प्रगती पुस्तिका 075-76 फाइनल 2.86MB application/pdf Progress Report of 075-76-69011.pdf Click Here
2 Report of study of hospital waste mangement (BAT and BEP) 1.52MB application/pdf Report of study of hospital waste mangement (BAT and BEP)-56048.pdf Click Here
S.N File Name Size Type File Download
1 Journal of Environment Sciences vol-6 3.95MB application/pdf Journal of Environment Sciences vol-6 2020-48019.pdf Click Here
2 Journal of Environment Sciences vol-5 27.45MB application/pdf Journal of Environment Sciences Vol-5-53463.pdf Click Here
3 Journal of Environment Sciences vol-4 22.40MB application/pdf Journal of Environment Science vol 4-84505.pdf Click Here
4 Journal of Environment Sciences vol-3 11.87MB application/pdf Journal of Environment Sciences vol-3-62737.pdf Click Here
S.N File Name Size Type File Download
1 स्नाकोतर तहमा वातावरण विषय अध्ययनरत विद्यार्थिहरुलाई अध्ययन शोध सहायता कार्यक्रम कार्यविधि २०७७ 550.69KB application/pdf action plan for thesis grant-28568.pdf Click Here
2 विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम सय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ 217.87KB application/pdf विद्यालय-केन्द्रित-वातावरण-कार्यक्रम-कार्यविधि-२०७७-अ-_2_-5-98047.pdf Click Here
3 स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना खाका, २०७६ 523.75KB application/pdf स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना खाका, २०७६-22455.pdf Click Here
4 काठमाण्डौ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ 8.25MB application/pdf Kathmandu Valley Air Quality mgmt action paln-39632.pdf Click Here
5 वातावरणीय तथा सरसफाई सचेतना जागरणका लागि खेलाडी कलाकार तथा स्वयमसेवक समन्वय,, परिचालन तथा अनुगमन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६ 4.18MB application/pdf Sarsafae awerness program action plan-47272.pdf Click Here
S.N File Name Size Type File Download
1 4 Month AQMS data of kathmandu Valley stations 251.71KB application/pdf 4 Month data pf pm2.5 2020-03-01 to 2020-06-30 ktm valley station-18510.pdf Click Here