नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

बबरमहल, काठमाडौ

सूचना

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रममा छनौट भएका विद्यालयहरुको विवरण सम्बन्धी सूचना 2 हप्ता पहिले
04 Jan 2021 - 03:11:06
pdf View Download
Refrigerant Gas Analyzer को शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना 4 हप्ता पहिले
24 Dec 2020 - 10:31:25
pdf View Download
5 Digit Analytical Balance को शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना 4 हप्ता पहिले
24 Dec 2020 - 10:30:30
pdf View Download
ईन्टरनेट सेवाका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना 1 महिना पहिले
20 Dec 2020 - 16:17:52
pdf View Download
भवन तथा ट्रस निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना 3 महिना पहिले
19 Oct 2020 - 04:11:52
pdf View Download
अनुशन्धनात्मक लेख र रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना २०७७ 3 महिना पहिले
17 Oct 2020 - 09:14:13
pdf View Download
शोध प्रस्ताव उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना २०७७ 3 महिना पहिले
17 Oct 2020 - 09:10:42
pdf View Download
विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम प्रस्ताव आवहान गरिएको बारे सूचना २०७७ 3 महिना पहिले
14 Oct 2020 - 05:03:25
pdf View Download
आ.व. २०७७/०७८ को सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना 6 महिना पहिले
20 Jul 2020 - 06:05:16
pdf View Download
अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा 7 महिना पहिले
28 May 2020 - 03:09:52
pdf View Download
अध्ययन शोध सहायता सम्झौता पत्र 10 महिना पहिले
13 Mar 2020 - 09:03:01
pdf View Download
स्नाकोतर तहमा वातावरण विषय अध्ययनरत १६ जना विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन शोध सहायता कार्यक्रम का लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरु तथा ५ जना वैकल्पिक उम्मेदवारहरुको सूचि 10 महिना पहिले
13 Mar 2020 - 09:01:35
pdf View Download
वातावरणीय सरसफाई, सचेतना जागरणका लागी खेलाडी, कलाकार तथा स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 10 महिना पहिले
03 Mar 2020 - 10:27:11
pdf View Download
Composting, Vermi-Composting को प्रयोग गरी घरायसी फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना 10 महिना पहिले
28 Feb 2020 - 06:17:10
pdf View Download
वातावरण संरक्षण पुरस्कारका लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना 10 महिना पहिले
27 Feb 2020 - 04:45:44
pdf View Download
प्लाष्टिकजन्य प्याकेजिङ सामग्रीहरुको पुनप्रयोग सम्बन्धी अध्ययनमा संस्थान छनौट भएको विवरण 10 महिना पहिले
23 Feb 2020 - 10:40:35
pdf View Download
एक प्रदेशको वातावरणीय अवस्थाको अध्ययन सम्बन्धी संस्थान छनौट भएको विवरण 10 महिना पहिले
23 Feb 2020 - 10:37:48
pdf View Download
जोखिमपूर्ण फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी EOI मा संस्था छनौट भएको विवरणको सूचना 11 महिना पहिले
19 Feb 2020 - 11:49:59
jpg View Download
भौगोलिक सूचना प्रणली(GIS Based Industrial Information System) को EOI सम्बन्धी सूचना 11 महिना पहिले
17 Feb 2020 - 09:06:18
pdf View Download
विभिन्न श्रोतबाट निष्कासन हुने फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी संरचना स्थापना एवं संचालन सम्बन्धी 11 महिना पहिले
17 Feb 2020 - 02:46:01
pdf View Download
काठमाडौं उपत्यकाका सूकुमबासी क्षेत्रका अध्ययन सम्बन्धी छनौट भएको फर्महरुको विवरण 11 महिना पहिले
15 Feb 2020 - 15:25:11
jpeg View Download
Load Based Standards सम्बन्धी अध्ययनका लागि छनौट भएका संस्थाहरुको विवरण 11 महिना पहिले
12 Feb 2020 - 11:25:13
pdf View Download
वायु प्रदुषण सम्बन्धी नमूना संकलन तथा विश्लेषण सम्बन्धी अध्ययनका लागि छनौट भएका संस्थाहरुको विवरण 11 महिना पहिले
12 Feb 2020 - 11:21:40
pdf View Download
वातावरण मैत्री प्रविधिको प्रोत्साहन गर्ने खालका नविन सोचका कार्यक्रमहरुको अध्ययन सम्बन्धी अनुसुची 1 वर्ष पहिले
19 Jan 2020 - 07:00:59
pdf View Download
वातावरण मैत्री प्रविधिको प्रोत्साहन गर्ने खालका नविन सोचका कार्यक्रमहरुको अध्ययन सम्बन्धी सूचना 1 वर्ष पहिले
07 Jan 2020 - 04:58:16
pdf View Download
वातावरणीय सरसफाई सचेतना जागरणका लागि खेलाडी, कलाकार तथा स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना 1 वर्ष पहिले
27 Dec 2019 - 10:05:27
pdf View Download
विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम सम्झौता पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 1 वर्ष पहिले
18 Dec 2019 - 10:23:02
pdf View Download
शोध प्रश्ताव उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना 1 वर्ष पहिले
01 Dec 2019 - 06:16:15
pdf View Download
विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम छनौट भएका विद्यालयहरुको विवरण 1 वर्ष पहिले
19 Nov 2019 - 12:33:20
pdf View Download
लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना 1 वर्ष पहिले
15 Nov 2019 - 04:58:16
pdf View Download