Recent Notice


Document Archieve
S.N. Title Detail View Download
1 आ. ब. २०७८/७९ मा वातावरण विभागबाट विधालय केन्द्रित वातावरण संरक्षण कार्यक्रमका लागि छनोट भएका विधालयहरु Detail view Download
2 आ. ब. २०७८/७९ मा “विद्यालय केन्द्रित वातावरण संरक्षण कार्यक्रमको सुचना Detail view Download
3 Journal of Environment Sciences (JoEnvSc) Volume-VIII, (2022) को लागि अनुसन्धनात्मक लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना Detail view Download
4 जर्नल अफ इन्भाइरोनमेन्ट साइन्स Vol -VIII (2022) को लागि विषयगत क्षेत्र Detail view Download
5 authors guidelines for journal of environment sciences Vol VIII (2022) Detail view Download
6 Sealed Quotation for Improvement, Repair and Renovation Works of Office' Building and Premises Detail view Download
7 Sealed Quotation for The Supply and transport of T-Shirt, Cap, Tracksuit. Detail view Download
8 शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूभना Detail view Download
9 विज्ञप्त्ति Detail view Download
10 Notice Detail view Download
11 Re-Invitation for Bids Detail view Download
12 Notice! Notice! Notice! Detail view Download
13 शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना Detail view Download
14 वायु प्रदुषण सम्बन्धी वातावरण विभागको प्रेस विज्ञप्ती Detail view Download
15 विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रममा छनौट भएका विद्यालयहरुको विवरण सम्बन्धी सूचना Detail view Download
16 Refrigerant Gas Analyzer को शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना Detail view Download
17 5 Digit Analytical Balance को शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना Detail view Download
18 ईन्टरनेट सेवाका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना Detail view Download
19 भवन तथा ट्रस निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना Detail view Download
20 अनुशन्धनात्मक लेख र रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना २०७७ Detail view Download
21 शोध प्रस्ताव उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना २०७७ Detail view Download
22 विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम प्रस्ताव आवहान गरिएको बारे सूचना २०७७ Detail view Download
23 आ.व. २०७७/०७८ को सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना Detail view Download
24 अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा Detail view Download
25 अध्ययन शोध सहायता सम्झौता पत्र Detail view Download
26 स्नाकोतर तहमा वातावरण विषय अध्ययनरत १६ जना विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन शोध सहायता कार्यक्रम का लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरु तथा ५ जना वैकल्पिक उम्मेदवारहरुको सूचि Detail view Download
27 वातावरणीय सरसफाई, सचेतना जागरणका लागी खेलाडी, कलाकार तथा स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना Detail view Download
28 Composting, Vermi-Composting को प्रयोग गरी घरायसी फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना Detail view Download
29 वातावरण संरक्षण पुरस्कारका लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना Detail view Download
30 प्लाष्टिकजन्य प्याकेजिङ सामग्रीहरुको पुनप्रयोग सम्बन्धी अध्ययनमा संस्थान छनौट भएको विवरण Detail view Download
31 एक प्रदेशको वातावरणीय अवस्थाको अध्ययन सम्बन्धी संस्थान छनौट भएको विवरण Detail view Download
32 जोखिमपूर्ण फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी EOI मा संस्था छनौट भएको विवरणको सूचना Detail view Download
33 भौगोलिक सूचना प्रणली(GIS Based Industrial Information System) को EOI सम्बन्धी सूचना Detail view Download
34 विभिन्न श्रोतबाट निष्कासन हुने फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी संरचना स्थापना एवं संचालन सम्बन्धी Detail view Download
35 काठमाडौं उपत्यकाका सूकुमबासी क्षेत्रका अध्ययन सम्बन्धी छनौट भएको फर्महरुको विवरण Detail view Download
36 Load Based Standards सम्बन्धी अध्ययनका लागि छनौट भएका संस्थाहरुको विवरण Detail view Download
37 वायु प्रदुषण सम्बन्धी नमूना संकलन तथा विश्लेषण सम्बन्धी अध्ययनका लागि छनौट भएका संस्थाहरुको विवरण Detail view Download
38 वातावरण मैत्री प्रविधिको प्रोत्साहन गर्ने खालका नविन सोचका कार्यक्रमहरुको अध्ययन सम्बन्धी अनुसुची Detail view Download
39 वातावरण मैत्री प्रविधिको प्रोत्साहन गर्ने खालका नविन सोचका कार्यक्रमहरुको अध्ययन सम्बन्धी सूचना Detail view Download
40 वातावरणीय सरसफाई सचेतना जागरणका लागि खेलाडी, कलाकार तथा स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना Detail view Download
41 विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम सम्झौता पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Detail view Download
42 शोध प्रश्ताव उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना Detail view Download
43 विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम छनौट भएका विद्यालयहरुको विवरण Detail view Download
44 लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना Detail view Download
45 विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम प्रस्ताव आवहान गरिएको बारे सूचना Detail view Download
46 विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम प्रस्ताव आवहान गरिएको बारे सूचना Detail view Download
47 सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना Detail view Download
48 सुधारिएको चुलो खरिद सम्बन्धी सूचना Detail view Download
49 Microwave Digester & Sonicator खरिद सम्बन्धि सूचना Detail view Download
50 Notice for the greenery promotion and beautification works at manohara to suryabinayak road Detail view Download
51 विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रममा छनौट भएका विद्यालयहरु सम्बन्धी सूचना Detail view Download
52 Portable AQMS उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना Detail view Download
53 Data display उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना Detail view Download
54 Microwave Digester & Sonicator खरिद सम्बन्धि सूचना Detail view Download
55 कार्यालय स्थानान्तरण सम्बन्धी सूचना Detail view Download
56 The Plantation And beautification Works at Manohara to Suryabinayak road Detail view Download
57 वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरुका लागि सामान खरिद सम्बन्धि सूचना Detail view Download
58 झोला, टोपी, टिसर्ट सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना Detail view Download
गोपालप्रसाद अर्याल

गोपालप्रसाद अर्याल

(महानिर्देशक)
ईन्दु बिक्रम जोशी

ईन्दु बिक्रम जोशी

(उप-महानिर्देशक)
शंकर प्रसाद पौडेल

शंकर प्रसाद पौडेल

(प्रवक्ता)
सरोजा अधिकारी

सरोजा अधिकारी

(सुचना अधिकारी)