नयाँ जानकारी / सूचना (Recent News)


Document Archieve
S.N. Title View Download
विद्यालय केन्द्रित वातावरण संरक्षण कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान
1 प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना View Download
2 विद्यालय केन्दित कार्यक्रमका लागि दस्तावेजहरु View Download
शोध प्रस्ताव उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना
3 शोध प्रस्ताव उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना View Download
आ.व.२०७८/७९ को चौथा तीन महिनाको प्रगित विवरण सार्वजनिक सम्बन्धमा
4 View Download
प्लाष्टिक झोला प्रतिवन्ध सम्बन्धि सूचना
5 सूचना View Download
विश्व वातावरण दिवस २०७९ को नाराः- Global: "Living Sustainably in Harmony with Nature", Nepali: "पृथ्वीको संरक्षणः दिगो प्रकृतिमैत्री जीवनयापन"
6 View Download
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको बारे View More
2. Invitation for Sealed Quotation View More
1. Invitation for Sealed Quotation View More
मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना View More
आ. ब. २०७८/७९ मा वातावरण विभागबाट विधालय केन्द्रित वातावरण संरक्षण कार्यक्रमका लागि छनोट भएका विधालयहरु View More
आ. ब. २०७८/७९ मा “विद्यालय केन्द्रित वातावरण संरक्षण कार्यक्रमको सुचना View More
Journal of Environment Sciences (JoEnvSc) Volume-VIII, (2022) को लागि अनुसन्धनात्मक लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना View More
जर्नल अफ इन्भाइरोनमेन्ट साइन्स Vol -VIII (2022) को लागि विषयगत क्षेत्र View More
authors guidelines for journal of environment sciences Vol VIII (2022) View More
Sealed Quotation for Improvement, Repair and Renovation Works of Office' Building and Premises View More
Sealed Quotation for The Supply and transport of T-Shirt, Cap, Tracksuit. View More
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूभना View More
विज्ञप्त्ति View More
Notice View More
Re-Invitation for Bids View More
Notice! Notice! Notice! View More
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना View More
वायु प्रदुषण सम्बन्धी वातावरण विभागको प्रेस विज्ञप्ती View More
विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रममा छनौट भएका विद्यालयहरुको विवरण सम्बन्धी सूचना View More
Refrigerant Gas Analyzer को शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना View More
5 Digit Analytical Balance को शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना View More
ईन्टरनेट सेवाका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना View More
भवन तथा ट्रस निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना View More
अनुशन्धनात्मक लेख र रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना २०७७ View More
शोध प्रस्ताव उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना २०७७ View More
विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम प्रस्ताव आवहान गरिएको बारे सूचना २०७७ View More
आ.व. २०७७/०७८ को सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना View More
अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा View More
अध्ययन शोध सहायता सम्झौता पत्र View More
स्नाकोतर तहमा वातावरण विषय अध्ययनरत १६ जना विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन शोध सहायता कार्यक्रम का लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरु तथा ५ जना वैकल्पिक उम्मेदवारहरुको सूचि View More
वातावरणीय सरसफाई, सचेतना जागरणका लागी खेलाडी, कलाकार तथा स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना View More
Composting, Vermi-Composting को प्रयोग गरी घरायसी फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना View More
वातावरण संरक्षण पुरस्कारका लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना View More
प्लाष्टिकजन्य प्याकेजिङ सामग्रीहरुको पुनप्रयोग सम्बन्धी अध्ययनमा संस्थान छनौट भएको विवरण View More
एक प्रदेशको वातावरणीय अवस्थाको अध्ययन सम्बन्धी संस्थान छनौट भएको विवरण View More
जोखिमपूर्ण फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी EOI मा संस्था छनौट भएको विवरणको सूचना View More
भौगोलिक सूचना प्रणली(GIS Based Industrial Information System) को EOI सम्बन्धी सूचना View More
विभिन्न श्रोतबाट निष्कासन हुने फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी संरचना स्थापना एवं संचालन सम्बन्धी View More
काठमाडौं उपत्यकाका सूकुमबासी क्षेत्रका अध्ययन सम्बन्धी छनौट भएको फर्महरुको विवरण View More
Load Based Standards सम्बन्धी अध्ययनका लागि छनौट भएका संस्थाहरुको विवरण View More
वायु प्रदुषण सम्बन्धी नमूना संकलन तथा विश्लेषण सम्बन्धी अध्ययनका लागि छनौट भएका संस्थाहरुको विवरण View More
वातावरण मैत्री प्रविधिको प्रोत्साहन गर्ने खालका नविन सोचका कार्यक्रमहरुको अध्ययन सम्बन्धी अनुसुची View More
वातावरण मैत्री प्रविधिको प्रोत्साहन गर्ने खालका नविन सोचका कार्यक्रमहरुको अध्ययन सम्बन्धी सूचना View More
वातावरणीय सरसफाई सचेतना जागरणका लागि खेलाडी, कलाकार तथा स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना View More
विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम सम्झौता पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना View More
शोध प्रश्ताव उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना View More
विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम छनौट भएका विद्यालयहरुको विवरण View More
लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना View More
विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम प्रस्ताव आवहान गरिएको बारे सूचना View More
विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम प्रस्ताव आवहान गरिएको बारे सूचना View More
सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना View More
सुधारिएको चुलो खरिद सम्बन्धी सूचना View More
Microwave Digester & Sonicator खरिद सम्बन्धि सूचना View More
Notice for the greenery promotion and beautification works at manohara to suryabinayak road View More
विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रममा छनौट भएका विद्यालयहरु सम्बन्धी सूचना View More
Portable AQMS उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना View More
Data display उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना View More
Microwave Digester & Sonicator खरिद सम्बन्धि सूचना View More
कार्यालय स्थानान्तरण सम्बन्धी सूचना View More
The Plantation And beautification Works at Manohara to Suryabinayak road View More
वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरुका लागि सामान खरिद सम्बन्धि सूचना View More
झोला, टोपी, टिसर्ट सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना View More