नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको बारे

 
मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सम्बन्धी जानकारी पत्र ।

मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सम्बन्धी जानकारी पत्र ।

Download / View