नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

बबरमहल, काठमाडौ

कम्प्युटर अपरेटर (रा.प.अनं. प्र. विविध)