नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

बबरमहल, काठमाडौ

निर्देशक (रा.प.द्वि.कृषि,एगृ इको एण्ड मार्केटिङ्ग)