नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

बबरमहल, काठमाडौ

निर्देशक (सि.डि.के.,रा.प.द्वि., इन्जि. केमिष्ट्री)