डाउनलोड

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 वातावरण सं नियमावलीको अनुसूचीहरूमा हेरफेर 28 Kb application/pdf View Download
2 पन्ध्रौ योजना (आ. व. २०७६/७७ - २०८०/८१) 28 Kb application/pdf View Download
3 सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली, २०७६ 28 Kb application/pdf View Download
4 अस्पतालवाट निष्काशन हुने फोहोर पानीको मापदण्ड र परिक्षण गर्नको लागि नमूना संकलनको विधि 28 Kb application/pdf View Download
5 रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ 28 Kb application/pdf View Download
6 वन ऐन, २०७६ 28 Kb application/pdf View Download
7 राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ 28 Kb application/pdf View Download
8 National Climate Change Policy, 2076 (2019) 28 Kb application/pdf View Download
9 राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ 28 Kb application/pdf View Download
10 राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ 28 Kb application/pdf View Download
11 नेपालको स‌ंविधान 28 Kb application/pdf View Download
12 वातावरण-संरक्षण-नियमावली-२०७७ 28 Kb application/pdf View Download
13 वातावरण-संरक्षण-ऐन-२०७६ 28 Kb application/pdf View Download
14 वातावरणीय तथा सरसफाई सचेतना जागरणका लागि खेलाडी कलाकार तथा स्वयमसेवक समन्वय,, परिचालन तथा अनुगमन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६ 28 Kb application/pdf View Download
15 Open Burning Notice 28 Kb application/pdf View Download
16 वातावरण संरक्षण पहिलो संशोधन ऐन, २०७५ 28 Kb application/pdf View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 प्रगती पुस्तिका 075-76 फाइनल 28 Kb application/pdf View Download
2 Report of study of hospital waste mangement (BAT and BEP) 28 Kb application/pdf View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 Journal of Environment Sciences vol-7 28 Kb application/pdf View Download
2 Journal of Environment Sciences vol-6 28 Kb application/pdf View Download
3 Journal of Environment Sciences vol-5 28 Kb application/pdf View Download
4 Journal of Environment Sciences vol-4 28 Kb application/pdf View Download
5 Journal of Environment Sciences vol-3 28 Kb application/pdf View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 स्नाकोतर तहमा वातावरण विषय अध्ययनरत विद्यार्थिहरुलाई अध्ययन शोध सहायता कार्यक्रम कार्यविधि २०७७ 28 Kb application/pdf View Download
2 विद्यालय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम सय केन्द्रित वातावरणीय कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ 28 Kb application/pdf View Download
3 स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना खाका, २०७६ 28 Kb application/pdf View Download
4 काठमाण्डौ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ 28 Kb application/pdf View Download
5 वातावरणीय तथा सरसफाई सचेतना जागरणका लागि खेलाडी कलाकार तथा स्वयमसेवक समन्वय,, परिचालन तथा अनुगमन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६ 28 Kb application/pdf View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 4 Month AQMS data of kathmandu Valley stations 28 Kb application/pdf View Download