डाउनलोड

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 वातावरण-संरक्षण-नियमावली-२०७७ संसोधन सहित View Download
2 वातावरण सं नियमावलीको अनुसूचीहरूमा हेरफेर View Download
3 पन्ध्रौ योजना (आ. व. २०७६/७७ - २०८०/८१) View Download
4 सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली, २०७६ View Download
5 अस्पतालवाट निष्काशन हुने फोहोर पानीको मापदण्ड र परिक्षण गर्नको लागि नमूना संकलनको विधि View Download
6 रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ View Download
7 वन ऐन, २०७६ View Download
8 राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ View Download
9 National Climate Change Policy, 2076 (2019) View Download
10 राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ View Download
11 राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ View Download
12 नेपालको स‌ंविधान View Download
13 वातावरण-संरक्षण-नियमावली-२०७७ View Download
14 वातावरण-संरक्षण-ऐन-२०७६ View Download
15 वातावरणीय तथा सरसफाई सचेतना जागरणका लागि खेलाडी कलाकार तथा स्वयमसेवक समन्वय,, परिचालन तथा अनुगमन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६ View Download
16 Open Burning Notice View Download
17 वातावरण संरक्षण पहिलो संशोधन ऐन, २०७५ View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 Compiled Noise level study View Download
2 Report on study of Fuel Economy & Exhaust Emissions Measurement in LDVs & Policy Development & Awareness Program View Download
3 प्रगती पुस्तिका 075-76 फाइनल View Download
4 Report of study of hospital waste mangement (BAT and BEP) View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 Journal of Environment Sciences vol-8 View Download
2 Journal of Environment Sciences vol-7 View Download
3 Journal of Environment Sciences vol-6 View Download
4 Journal of Environment Sciences vol-5 View Download
5 Journal of Environment Sciences vol-4 View Download
6 Journal of Environment Sciences vol-3 View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 प्लाष्टिक झोला प्रतिवन्ध सम्वन्धी कार्ययोजना, 2078 View Download
2 स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना खाका, २०७६ View Download
3 काठमाण्डौ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ View Download
4 वातावरणीय तथा सरसफाई सचेतना जागरणका लागि खेलाडी कलाकार तथा स्वयमसेवक समन्वय,, परिचालन तथा अनुगमन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६ View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 4 Month AQMS data of kathmandu Valley stations View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 Air Quality Report of Janakpur View Download
2 Air Quality Report of Hetauda View Download
3 Air Quality Report of Dhangadhi View Download
4 Air Quality Report of Biratnagar View Download
5 Air Quality Report of Bhimdatta View Download
6 Air Quality Report of Bharatpur View Download
7 Air Quality Report of Surkhet View Download
8 Air Quality Report of Dhankuta View Download
9 Air Quality Report of Damak View Download
10 Air Quality Report of Simara View Download
11 Air Quality Report of Nepalgaunj View Download
12 Air Quality Report of Jhumka View Download
13 Air Quality Report of Dang View Download
14 Air Quality Report of Shankapark View Download
15 Air Quality Report of PU Pokhara View Download
16 Air Quality Report of GBS Pokhara View Download
17 Air Quality Report of DHM Pokhara View Download
18 Air Quality Report of Bhaktapur View Download
19 Air Quality Report of Bhaisipati View Download
20 Air Quality Report of Lumbini View Download
21 Air Quality Report of Sauraha View Download
22 Air Quality Report of Ratnapark View Download
23 Air Quality Report of Pulchwok View Download
24 Air Quality Report of Dhulikhel View Download
25 Air Quality Report of Dhulikhel View Download
26 Main Report of Air Quality Report View Download