नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

बबरमहल, काठमाडौ

इन्जिनियर,(रा.प.तृ.इन्जि.,सिभिल, वि.एण्ड आर्कि)