नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

बबरमहल, काठमाडौ

जियोलोजिष्ट (रा.प.तृतीय, ईन्जि.जियोलोजी, जनरल)