नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

बबरमहल, काठमाडौ

मेकानिकल इञ्जिनियर (रा.प.तृ., प्रा.,इन्जि., मेका, ज.मे.)