नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

बबरमहल, काठमाडौ

नायब सुब्बा (रा.प.अनं प्र., सा. प्र.)