नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

निर्देशिका