नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

वातावरणीय अनुगमन तथा परीक्षण शाखा

  • निर्देशक (रा.प.द्वि. वन , बोटानी)
  • सिभिल इन्जिनियर (रा.प.तृ. इन्जि, सिभिल, हाइड्रोपावर)
  • इन्जिनियर,(रा.प.तृ.इन्जि.,सिभिल, वि.एण्ड आर्कि)
  • कृषि अर्थ विज्ञ (रा.प.तृतीय, प्रा.कृषि, एगृ इको)
  • वातावरण निरीक्षक (रा.प.तृतीय, विविध)
  • जियोलोजिष्ट (रा.प.तृतीय, ईन्जि.जियोलोजी, जनरल)