नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

२२ असार
२०८०

प्लाष्टिक झोला सम्वन्धी प्रेस विज्ञप्ति !

डाउलोड
२९ चैत
२०७९

वायु प्रदूषण सम्वन्धी वातावरण विभागको प्रेस विज्ञप्ति !!

डाउलोड
१७ जेठ
२०७८

४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती

डाउलोड
२८ चैत
२०७७

प्रेस विज्ञप्ती

डाउलोड
१३ चैत
२०७७

वायु प्रदुषण सम्बन्धी वातावरण विभागको प्रेस विज्ञप्ती

डाउलोड
१३ चैत
२०७७

वायु प्रदुषण सम्बन्धी वातावरण विभागको प्रेस विज्ञप्ती

डाउलोड
२४ पुस
२०७७

वातावरण विभागबाट जारी प्रेस विज्ञप्ती सम्बन्धमा

डाउलोड
२१ पुस
२०७७

वायु प्रदुषण सम्बन्धी वातावरण विभागको प्रेस विज्ञप्ती

डाउलोड
२१ पुस
२०७७

वायु प्रदुषण सम्बन्धी वातावरण विभागको प्रेस विज्ञप्ती, मिति २०७७/०९/२१ गते

डाउलोड