नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

वातावरणीय अध्ययन तथा तथ्यांक शाखा

  • निर्देशक (रा.प.द्वि.कृषि,एगृ इको एण्ड मार्केटिङ्ग)
  • मेकानिकल इञ्जिनियर (रा.प.तृ., प्रा.,इन्जि., मेका, ज.मे.)
  • वातावरण निरिक्षक (रा.प.तृतीय, विविध)
  • सहायक वन अधिकृत (रा.प.तृतीय वन, ज.फ.)