नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

वातावरणीय मापदण्ड परिपालना (Environment Compliance) सम्बन्धमा सरोकारवालासंग स्थलगत सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम