नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

विद्यालय केन्द्रित वातावरण संरक्षण कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आब्हान गरिएको बारे सूचना