नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सूचीमा आवद्ध हुने सम्बन्धी सूचना