नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

वायु गुणस्तर मापन केन्द्र र सूचना बोर्डको वार्षिक मर्मत सम्बन्धी सूचना