नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

दक्षिण एशिया परियोजनाका लागि प्लास्टिक मुक्त नदी र समुद्रमा परामर्शसेवाको अवसर (SACEP को संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कन गर्न परामर्शसेवा सम्बन्धी विज्ञापन)