नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

प्रदूषण जाँच गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेका गाडीलाई एक लाख जारिवाना