नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

प्रदूषण जाँचमा ४१ प्रतिशत सवारीसाधन फेल (नागरिक पत्रिका)