नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

वातावरण प्रवर्द्धन पत्रकारिता पुरस्कारको लागि आवेदन/मनोनयन पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना