नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

बोलपत्र रद्द गररएको सम्बन्धी सूचना