नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

स्व:अनुगमन प्रतिवेदन ढांचा