नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

कार्यविधी / कार्ययोजना

सि.नं शीर्षक
1 पन्ध्रौ योजना (आ. व. २०७६/७७ - २०८०/८१) डाउनलोड
2 स्नाकोतर तहमा वातावरण विषय अध्ययनरत विद्यार्थिहरुलाई अध्ययन शोध सहायता कार्यक्रम कार्यविधि २०७७ डाउनलोड
3 वातावरणीय तथा सरसफाई सचेतना जागरणका लागि खेलाडी कलाकार तथा स्वयमसेवक समन्वय,, परिचालन तथा अनुगमन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६ डाउनलोड
4 काठमाण्डौ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ डाउनलोड
5 स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना खाका, २०७६ डाउनलोड
6 प्लाष्टिक झोला प्रतिवन्ध सम्वन्धी कार्ययोजना, २०७८ डाउनलोड
7 राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना २०२१-२०५० डाउनलोड
8 जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (२०८०-२०८७) डाउनलोड
9 नेपालको वन तथा वातावरण क्षेत्र सुधारको रणनीतिक कार्ययोजना, २०७८ डाउनलोड