नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

राजपत्र

सि.नं शीर्षक
1 अस्पतालवाट निष्काशन हुने फोहोर पानीको मापदण्ड सम्वन्धी डाउनलोड
2 प्लाष्टिकजन्य फूलगुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण वा भण्डारणमा रोक डाउनलोड
3 चालिस माईक्रोन भन्दा पातलो प्लास्तिक प्रतिवन्ध डाउनलोड
4 वातावरण नियमावली, २०७७ को अनुसूची-३ मा हेरफेर डाउनलोड
5 कार्यस्थलको लागि अधिकतम ध्वनीको स्तर (मापदण्ड), २०७३ डाउनलोड
6 प्रशोधित फोहोरपानीको मापदण्ड सम्बन्धि सुचना डाउनलोड