नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

AQMS Data

सि.नं शीर्षक प्रकाशक
1 २४ वटा वायु गुणस्तर मापन केन्द्रको तथ्याङ्क डाउनलोड
2 AQMS Data - 2021 वातावरण विभाग डाउनलोड
3 Final Report on AQM Action Plan 2017 डाउनलोड
4 Aqms report 2017-1 डाउनलोड
5 4 Month AQMS data of kathmandu Valley stations डाउनलोड