नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

नियमावली

सि.नं शीर्षक
1 सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली, २०७६ डाउनलोड
2 वातावरण सं नियमावलीको अनुसूचीहरूमा हेरफेर डाउनलोड
3 वातावरण-संरक्षण-नियमावली-२०७७ डाउनलोड
4 वातावरण-संरक्षण-नियमावली-२०७७ संसोधन सहित डाउनलोड