नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

मापदण्ड

सि.नं शीर्षक
1 अस्पतालवाट निष्काशन हुने फोहोर पानीको मापदण्ड र परिक्षण गर्नको लागि नमूना संकलनको विधि डाउनलोड
2 वातावरणीय मापदण्ड तथा सम्बन्धित सूचनाहरुको सँगालो-२०७५ डाउनलोड