नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

प्लाष्टिकजन्य फुलगुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्रि वितरण वा भण्डारण गर्न प्रतिबन्ध गरिएको सम्बन्धि सूचना