नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

वातावरणीय स्वःअनुगमन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !