नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

मौजुदा सूचि दर्ता सम्वन्धी सूचना !