नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

स्नाकोत्तर तहमा शोध सहायताका लागि छनौट भएका विद्यार्थीको नामावली