नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

वायु गुणस्तर मापन केन्द्र खरिद तथा संचालन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान !!